نحوه و میزان اعمال سوابق تحصیلی در کنکور بر عهده کیست؟


به گزارش ایسنا، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ به «‌عدم اجرای قانون حذف کنکور» گفته است:

« ـ بر اساس مفاد تبصره ( 1) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مصوب 10/ 06/ 92  مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای داوطلبان و متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را بر عهده دارد و این اطلاعات هر ساله بر اساس توافق انجام شده به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال می ‌شود.

ـ بر اسا مفاده ماده (3) قانون موصوف ، نحوه و میزان اعمال سوابق تحصیلی در آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بر عهده شورای سنجش  و پذیرش دانشجو می باشد که برابر مفاد بند( الف) ماده (2) قانون مذکور مسئولیت آن را وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برعهده دارد».