تقویم امتحانی دانشگاه های بزرگ منتشر شد


به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس های درس دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی به روزهای پایانی خود نزدیک شده و زمان برگزاری امتحانات دانشگاه ها به زودی آغاز می شود.

براساس تقویم آموزشی، کلاس های درس دانشگاه های بزرگ کشور ۱۳ دی ماه به پایان می رسد و امتحانات از ۱۶ دی ماه آغاز می شود.

همچنین امتحانات این دانشگاه ها اوایل بهمن ماه به پایان می رسد.

جدول امتحانات دانشگاه های بزرگ کشور

ردیف دانشگاه پایان کلاس آغاز امتحانات پایان امتحانات
۱ تهران ۲۰ دی ۲۳ دی ۴ بهمن
۲ علامه طباطبایی ۱۳ دی ۱۶ دی ۲۷ دی
۳ امیرکبیر ۱۳ دی ۱۶ دی ۲۸ دی
۴ شهید بهشتی ۱۳ دی ۱۶ دی ۲۷ دی
۵ صنعتی شریف ۱۳ دی ۱۶ دی یکم بهمن
۶ علم و صنعت ۱۳ دی ۱۶ دی ۴ بهمن
۷ خواجه نصیر ۲۱ دی ۲۳ دی ۸ بهمن
۸ اصفهان ۱۳ دی ۱۴ دی ۲۷ دی
۹ صنعتی اصفهان ۶ دی ۹ دی ۲۴ دی
۱۰ تربیت مدرس ۲۰ دی ۲۳ دی ۱۲ بهمن
۱۱ فردوسی ۱۳ دی ۲۰ دی ۳ بهمن
۱۲ شیراز ۱۳ دی ۱۶ دی ۳۰ دی
۱۳ تبریز ۱۳ دی ۱۶ دی ۴ بهمن

کلاس های درس دانشگاه صنعتی اصفهان زودتر از دیگر دانشگاه های بزرگ کشور به اتمام رسیده بنابراین امتحانات این دانشگاه زودتر از دیگر دانشگاه ها آغاز شده و در ۲۴ دی ماه پایان می یابد.