آغاز ویرایش انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی


ویرایش انتخاب رشته متقاضیان دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری آغاز شد.

دکتر شاهانی رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت : «با عنایت به درخواستهای مکرر 
متقاضیان دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری سال 97 ، به اطلاع می رساند ویرایش
رشته/محلهای انتخابی از روز چهارشنبه 31 مرداد آغاز و تا ساعت 24 روز جمعه 2 شهریور ادامه خواهد
داشت.»
وی افزود : «کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی  
و با توجه به نمره www.azmoon.org می باشند می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی
کل کسب شده در هر زیر گروه متناسب با رشته انتخابی و کد شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی
، نسبت به انتخاب 100 رشته / محل اقدام نمایند.»
داوطلبان می توانند علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، چنانچه در زمان ثبت نام » : دکتر شاهانی اشاره کرد
گزینه علاقه مندی به گروه هنر و زبان های خارجه را انتخاب کرده اند و در آزمون آن نیز شرکت کرده
اند، از فرصت انتخاب رشته دو یا سه گروه آزمایشی بهره مند شوند. داوطلبانی که رشته/محل مورد نظر
خود را در دفترچه رشته های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی پیدا نمی کنند ، توجه داشته باشند
پذیرش بخش اعظم رشته/ محل های دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی می
«. نسبت به ثبت نام اقدام نمایند www.azmoon.org باشند که درصورت تمایل با مراجعه به سامانه
او تاکید کرد : «نتایج انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاداسلامی نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد » 

روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی